Register company in China

Shenzhen, Hongkong, WFOE, etc
www.firma-china.com